برای تصمیم گیری بهتر در مورد چیدمان تجهیزات نقشه سه بعدی میتواند کمک موثری باشد .

نقشه سه بعدی

 

 

 

تصاویر آشپزخانه صنعتی مدرن

 

 

هود آشپزخانه صنعتی