تاپینگهای پیتزا دارای یخچال در قسمت پایین و سیستم سرمایش در زیر لگنهای بن ماری و دارای ابعاد مختلف هستند .

تاپینگ پیتزاهفت لگن و تاپینگ پیتزا نه لگن و با لگنهای اضافه در بالا طرحهای عمومی هستند